แหล่งต้นน้ำลำธาร  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  บ่อน้ำร้อนลือนาม  สามต้นสักใหญ่   ไหว้พระธาตุดอยซาง

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน

ที่ตั้ง ๑๒๕ ม.๔ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ๕๒๒๔๐

  
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
      
ทิศเหนือ         ติดต่อตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
      ทิศใต้              ติดต่อตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
     ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
             ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลทาเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

 

รูปสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน