แหล่งต้นน้ำลำธาร  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  บ่อน้ำร้อนลือนาม  สามต้นสักใหญ่   ไหว้พระธาตุดอยซาง

   

.  มุ่งมั่นส่งเสริมการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชแบบยั่งยืน

.  ส่งเสริมการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต และการปลูกพืชที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

.  ส่งเสริมการทำการเกษตร และดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และการแก้ไข       ปัญหาของ  ชุมชนโดยชุมชน