แหล่งต้นน้ำลำธาร  อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  บ่อน้ำร้อนลือนาม  สามต้นสักใหญ่   ไหว้พระธาตุดอยซาง

 

 มุ่งมั่นในการส่งเสริม

และพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้

และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน